Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите
Екология и опазване на околната среда
25.07.2019 г.
(09.10.2019 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 09.10.2019 г. от 11:00 ч. в аудитория № 14, Биологически факултет.
09.10.2019 г.