Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Предучилищна педагогика
11.07.2019 г.
(30.09.2019 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 30.09.2019 г. от 14:00 ч. в заседателна зала, нова сграда.
30.09.2019 г.