Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Молекулярна биология
Физиология на растенията и молекулярна биология
25.07.2019 г.
(01.10.2019 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 01.10.2019 г. от 10:00 ч. в аудитория № 15, Биологически факултет.
01.10.2019 г.