Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите
Екология и опазване на околната среда
07.05.2019 г.
(27.06.2019 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 27.06.2019 г. от 11:00 ч. в аудитория № 15, Биологически факултет.
27.06.2019 г.