Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Компютърни технологии
12.04.2019 г.
12.06.2019 г.
10.07.2019 г.
За нуждите на Филиал – гр. Смолян