Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 5 от 5 намерени!

Процедурa
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици (Лексикология на съвременния руски език)
Катедра: Руска филология
Начална дата: 30.05.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 06.07.2017 г.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Гражданско и семейно право
Катедра: Гражданскоправни науки
Начална дата: 25.05.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 30.06.2017 г.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Молекулярна биология
Катедра: Физиология на растенията и молекулярна биология
Начална дата: 22.05.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 30.06.2017 г.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Специална психология
Катедра: Психология
Начална дата: 09.05.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 29.06.2017 г.
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература (стара българска литература)
Катедра: Българска литература и теория на литературата
Начална дата: 19.04.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 30.06.2017 г.