Заемане на академични длъжности - документи

Придобиване на научни степени - документи

Информация

Тип на процедурата
Професионално направление
Факултет / Катедра
Времеви статус
Процедури от 1 до 1 от 1 намерени!

Процедурa
Придобиване на образователната и научна степен "доктор"
3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Икономика и управлине (индустрия)
Катедра: Маркетинг и международни икономически отношения
Начална дата: 20.03.2017 г.
Дата на заключителното заседание: 12.04.2017 г.