Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Компютърни технологии
27.03.2019 г.
(11.06.2019 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 11.06.2019 г. от 11:30 ч. в заседателна зала, нова сграда.
11.06.2019 г.