Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Компютърни технологии
25.03.2019 г.
(29.05.2019 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 29.05.2019 г. от 11:00 ч. в заседателна зала, нова сграда.
29.05.2019 г.