Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математическо моделиране и приложение на математиката
Приложна математика и моделиране
25.03.2019 г.
(29.05.2019 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 29.05.2019 г. от 13:00 ч. в заседателна зала, нова сграда.
29.05.2019 г.