Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


1 Педагогически науки
1.1 Теория и управление на образованието
Управление на образованието
Педагогика и управление на образованието
22.03.2019 г.
(10.05.2019 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 10.05.2019 г. от 12:00 ч. в заседателна зала, нова сграда.
10.05.2019 г.