Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки
Атомна и ядрена физика
Образователни технологии
12.04.2019 г.
12.06.2019 г.
15.07.2019 г.