Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Политическа икономия – Микроикономика и Макроикономика
Икономически науки
12.04.2019 г.
12.07.2019 г.
25.09.2019 г.