Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


2 Хуманитарни науки
2.4 Религия и теология
Библейско богословие – Нов завет
Теология
12.04.2019 г.
12.07.2019 г.
15.07.2019 г.