Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


2 Хуманитарни науки
2.3 Философия
Логика – Формална и философска логика
Философия
12.04.2019 г.
12.06.2019 г.
08.07.2019 г.