Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици – полски език
Славистика
12.04.2019 г.
12.06.2019 г.
15.07.2019 г.