Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Английски език – юридически английски език
Теория и история на правото
12.04.2019 г.
12.06.2019 г.
02.07.2019 г.