Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Изчислителна математика
Приложна математика и моделиране
12.04.2019 г.
12.07.2019 г.
02.10.2019 г.