Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски литератури
Славистика
12.04.2019 г.
12.06.2019 г.
14.10.2019 г.