Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика
Педагогика и управление на образованието
21.12.2018 г.
(28.02.2019 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 28.02.2019 г. от 11:00 ч. в заседателна зала, нова сграда.
28.02.2019 г.