Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия
Органична химия
18.12.2018 г.
(22.02.2019 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 22.02.2019 г. от 13:30 ч. в зала "Компас", ректорат.
22.02.2019 г.