Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Геометрия и топология
Алгебра и геометрия
04.10.2018 г.
(24.01.2019 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 24.01.2019 г. от 15:00 ч. в заседателна зала, нова сграда.
24.01.2019 г.