Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.5 Математика
Математически анализ
Математически анализ
28.11.2018 г.
(17.01.2019 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 17.01.2019 г. от 13:00 ч. в заседателна зала, нова сграда.
17.01.2019 г.