Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по изобразително изкуство
Естетическо възпитание
25.10.2018 г.
(17.12.2018 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 17.12.2018 г. от 14:00 ч. в заседателна сграда, нова сграда.
17.12.2018 г.