Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по изобразително изкуство
Естетическо възпитание
30.10.2018 г.
(18.12.2018 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 18.12.2018 г. от 14:00 ч. в заседателна зала, нова сграда.
18.12.2018 г.