Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Наказателно право
Наказателноправни науки
20.11.2018 г.
20.01.2019 г.
01.03.2019 г.