Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка, вкл. методика на лечебната физкултура
Теория и методика на физическото възпитание и спорт
20.11.2018 г.
20.02.2019 г.
28.05.2019 г.