Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Компютърна информатика
13.07.2018 г.
(05.10.2018 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 05.10.2018 г. от 12:30 ч. в заседателна зала, нова сграда.
05.10.2018 г.