Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия
Органична химия
04.05.2018 г.
(27.07.2018 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 27.07.2018 г. от 11:00 ч. в аудитория № 4, ректорат.
27.07.2018 г.