Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Компютърни технологии
24.04.2018 г.
(28.06.2018 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 28.06.2018 г. от 13:00 ч. в заседателна зала, нова сграда.
28.06.2018 г.