Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки
Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя
Физика
30.04.2018 г.
(26.06.2018 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 26.06.2018 г. от 11:00 ч. в зала "Компас", ректорат.
26.06.2018 г.