Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информационни технологии
Обучение по математика, информатика и информационни технологии
24.04.2018 г.
(25.06.2018 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 25.06.2018 г. от 12:00 ч. в заседателна зала, нова сграда.
25.06.2018 г.