Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Германски езици: английски език
Английска филология
30.04.2018 г.
(15.06.2018 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 15.06.2018 г. от 14:00 ч. в заседателна зала, ректорат.
15.06.2018 г.