Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информационни технологии
Обучение по математика, информатика и информационни технологии
17.04.2018 г.
17.07.2018 г.
10.10.2018 г.