Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
Педагогика и управление на образованието
17.04.2018 г.
17.07.2018 г.
02.10.2018 г.