Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите
Екология и опазване на околната среда
04.01.2018 г.
(28.02.2018 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 28.02.2018 г. от 11:00 ч. в аудитория № 14, Биологическия факултет.
28.02.2018 г.