Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Зоология
Зоология
15.01.2018 г.
(23.02.2018 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 23.02.2018 г. от 11:30 ч. в Биологическия факултет.
23.02.2018 г.