Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Софтуерни технологии
19.12.2017 г.
(23.02.2018 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 23.02.2018 г. от 14:00 ч. в заседателна зала, нова сграда.
23.02.2018 г.