Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно право и международни отношения
Международно право, международни отношения и право на Европейския съюз (закрита)
18.12.2017 г.
(31.01.2018 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 31.01.2018 г. от 12:00 ч. в БАН, зала № 207, ул. "15 ноември" № 1, гр. София.
31.01.2018 г.