Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Клетъчна биология
Биология на развитието
21.10.2017 г.
(11.12.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 11.12.2017 г. от 11:00 ч. в аудитория № 15 при Биологическия факултет.
11.12.2017 г.