Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Биоинформатика
Физиология на растенията и молекулярна биология
31.10.2017 г.
(07.12.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 07.12.2017 г. от 14 ч. в зала "Европа", сградата на Биологическия факултет.
07.12.2017 г.