Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия
Органична химия
10.11.2017 г.
10.01.2018 г.
20.02.2018 г.