Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информационни технологии
Начална училищна педагогика
10.11.2017 г.
10.01.2018 г.
20.02.2018 г.