Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Административно право и административен процес
Публичноправни науки
18.09.2017 г.
(16.11.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 16.11.2017 от 10:30 ч. в заседателната зала на Института за държавата и правото при БАН, гр. София.
16.11.2017 г.