Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по физика
Образователни технологии
15.06.2017 г.
(30.10.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 30.10.2017 г. от 14:00 ч. в лаборатория "Технически средства на обучение", ректорат.
30.10.2017 г.