Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия
Органична химия
31.07.2017 г.
(27.09.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 27.09.2017 г. от 14:00 ч. в зала "Компас", ректорат.
27.09.2017 г.