Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Екология и опазване на екосистемите
Екология и опазване на околната среда
24.07.2017 г.
(19.09.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 19.09.2017 г. от 11:00 ч. в аудитория № 14, Биологическия факултет.
19.09.2017 г.