Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по български език и литература
Предучилищна педагогика
26.06.2017 г.
(19.09.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 19.09.2017 г. от 12:00 ч. в заседателна зала, нова сграда.
19.09.2017 г.