Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Молекулярна биология
Физиология на растенията и молекулярна биология
19.06.2017 г.
(20.09.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 20.09.2017 г. от 11:00 ч. в Биологическия факултет.
20.09.2017 г.