Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Молекулярна биология
Физиология на растенията и молекулярна биология
22.05.2017 г.
(30.06.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 30.06.2017 г. от 10:00 ч. в аудитория № 14 на Биологическия факултет.
30.06.2017 г.