Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Гражданско и семейно право
Гражданскоправни науки
25.05.2017 г.
(30.06.2017 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 30.06.2017 г. от 11 ч. в заседателна зала на Института за държавата и правото при БАН, гр. София, ул. "Сердика" № 4.
30.06.2017 г.